Home Page

מכניסי רחמים

ע"ש מרן הגאון רבי רחמים חי חויתה הכהן זיע"א ראב"ד ג'רבא

ברוכים הבאים

מוסדות

עמותת "מכניסי רחמים"

לוד


עמותת "מכניסי רחמים" ע"ש מרן הגאון רבי רחמים חי חויתה הכהן זיע"א ראב"ד ג'רבא (שהיה ראש ישיבה והעמיד תלמידים ת"ח רבים, שכמה מהם היו לימים גדולי הדור הקודם), הוקמה ע"י נינו הרב אברהם סגרון שליט"א בשנת התש"פ, במטרה להקים מוסדות תורה בדרכו ובדרכם של כל גדולי ישראל, ובכללם רבני הספרדים ועדות המזרח ומתוך הבנת גודל השעה והתקופה "אתחלתא דגאולה", בתקומת עם ישראל בארצו.

Second

עטרת צבי

הישיבה הקטנה

אי"ה בשנת הלימודים הבאה – התשפ"א (אלול התש"פ), עמותת "מכניסי רחמים" מתכננת לפתוח ישיבה קטנה לאומית "עטרת צבי" ע"ש הרה"ג צבי סגרון זצ"ל, בעיר לוד

לחנך ולגדל בחורים לתורה

הישיבה קרויה ע"ש של הדיין המצויין, הגאון הגדול רבי צבי סגרון זצ"ל שנלב"ע ביום כ"א אייר התשע"ט בקיצור ימים ושנים. הרב צבי היה שקדן גדול ופוסק מובהק בכל חלקי התורה וכתב ספרים רבים בהלכה ובאגדה.

הישיבה מוקמת בכדי לחנך ולגדל בחורים לתורה ויראת שמים ולאהבת העם והארץ. הישיבה תתנהל ברוח של "כלל ישראל", הבחורים יפגשו בנוסף ללימוד המוכר גם במורשת חכמי הספרדים ועדות המזרח, שיטת לימודם הייחודית והמקורית.

הישיבה מיועדת ופותחת את שעריה לכל בחור שרוצה לגדול בתורה הקדושה מתוך יראת שמים, ובפרט לבחורים שחפצים להתחנך בדרכה של הישיבה ולהיחשף לתכניה היחודיים